QUY TRÌNH QUẢN LÝ CÔNG ĐOÀN VIÊN

1. Quy trình tiếp nhận Công Đoàn viên

a. Căn cứ: Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Hướng dẫn số 703/HD-TLĐ ngày 06/05/2009, hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

b. Mục đích: Tiếp nhận Công Đoàn viên là cán bộ viên chức, giảng viên, người lao động chuyển đến làm việc tại trường Đại học Quốc Tế.

c. Nội dung:

– Bước 1: Đoàn viên công đoàn nộp tại Văn Phòng Công đoàn (VPCĐ) bản photo quyết định tiếp nhận tuyển dụng và thẻ đoàn viên công đoàn (hoặc hồ sơ công đoàn viên nếu có).

– Bước 2: Văn Phòng Công đoàn  trình Chủ Tịch Công đoàn ra quyết định tiếp nhận và giới thiệu về Tổ công đoàn đơn vị sinh hoạt.

– Bước 3: Thông báo Quyết định tiếp nhận công đoàn viên mới đến Tổ công đoàn các đơn vị.

d. Danh sách biểu mẫu đính kèm:

– Mẫu 1:

e. Lưu đồ:

2. Quy trình kết nạp Công Đoàn viên mới

a. Căn cứ: Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Hướng dẫn số 703/HD-TLĐ ngày 06/05/2009, hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

b. Mục đích: Kết nạp Công Đoàn viên cho đối tượng là cán bộ, giảng viên người lao động chưa vào Công Đoàn nhưng có nguyện vọng tham gia tổ chức Công Đoàn.

c. Nội dung:

– Bước 1: Người lao động điền vào mẫu đơn xin gia nhập công đoàn nộp tại Văn Phòng Công đoàn.

– Bước 2: Văn Phòng Công đoàn trình Chủ Tịch Công đoàn ra quyết định kết nạp bằng văn bản.

– Bước 3: Tổ chức lễ kết nạp đoàn viên và công bố quyết định kết nạp và trao thẻ đoàn viên.

– Bước 4: Thông báo Quyết định kết nạp công đoàn viên mới đến Tổ công đoàn các đơn vị.

d. Biểu mẫu đính kèm:

– Mẫu 2: Mẫu đơn xin gia nhập công đoàn

e. Lưu đồ:

3. Quy trình cấp lại thẻ Công Đoàn

a. Căn cứ: Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Hướng dẫn số 703/HD-TLĐ ngày 06/05/2009, hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

b. Mục đich: cấp lại thẻ đoàn viên công đoàn giúp cho công tác quản lý đoàn viên được thực hiện đúng theo điều lệ công đoàn và đảm bảo quyền lợi của người lao động khi tham gia hoạt động công đoàn.

c. Nội dung:

– Bước 1: Điền vào mẫu đơn xin cấp lại thẻ Công Đoàn nộp lại Văn Phòng Công đoàn.

– Bước 2: Văn Phòng Công Đoàn làm lại thẻ và trình Công đoàn cấp trên ký đóng dấu.

– Bước 3: Trao thẻ Công đoàn cho Tổ trưởng công đoàn gửi người lao động.

d. Danh sách biểu mẫu đính kèm:

– Mẫu 3: Đơn xin cấp lại thẻ Công đoàn

e. Lưu đồ:

4. Quy trình chuyển sinh hoạt Công Đoàn viên

a. Căn cứ: Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Hướng dẫn số 703/HD-TLĐ ngày 06/05/2009, hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

b. Mục đich: Làm hồ sơ chuyển sinh hoạt công đoàn cho Đoàn viên chuyển đơn vị, hoặc chuyển công tác.

c. Nội dung:

– Bước 1: Công Đoàn viên thực hiện phiếu yêu cầu (nội dung: chuyển sinh hoạt công đoàn)

– Bước 2: Tổ công đoàn đơn vị nhận xét và xác nhận về quá trình sinh hoạt Công Đoàn tại đơn vị

– Bước 3: Văn phòng Công Đoàn đối chiếu việc thực hiện đóng Đoàn phí

– Bước 4: Ban thường vụ BCH Công Đoàn trường ký và đóng dấu xác nhận chuyển sinh hoạt.

d. Danh sách biểu mẫu đính kèm:

– Mẫu 3: Phiếu yêu cầu chuyển sinh hoạt Công đoàn

e. Lưu đồ:

QUY TRÌNH GIỚI THIỆU CÔNG ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ KẾT NẠP ĐẢNG, NGHỊ QUYẾT GIỚI THIỆU CÔNG ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ KẾT NẠP ĐẢNG, CHUYỂN ĐẢNG CHÍNH THỨC.

1. Quy trình bình chọn Công Đoàn viên ưu tú:

a. Căn cứ: Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Hướng dẫn số 703/HD-TLĐ ngày 06/05/2009, hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

b. Mục đích: Bình chọn Công Đoàn viên ưu tú trong quá trình rèn luyện và phấn đấu, tạo nguồn lực lượng Công Đoàn viên ưu tú giới thiệu Kết nạp Đảng

c. Nội dung:

– Bước 1: Tổ công đoàn các đơn vị lập danh sách Công Đoàn viên xuất sắc theo năm học.

– Bước 2: Đầu tháng 6 hàng năm, Tổ công đoàn các đơn vị tiến hành bình chọn danh sách Công Đoàn viên ưu tú.

– Bước 3: Tổ công đoàn các đơn vị tổng hợp danh sách và gửi về BCH Công Đoàn trường.

– Bước 4: BCH Công Đoàn trường gửi danh sách Công Đoàn viên ưu tú cho Đảng Ủy và các Chi bộ. Lập danh sách cử đi học lớp Cảm tình Đảng

d. Danh sách biểu mẫu đính kèm:

– Mẫu 3:

e. Lưu đồ:

2. Quy trình giới thiệu Đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng

a. Mục đích: Ra nghị quyết của Công Đoàn để giới thiệu Công Đoàn viên ưu tú Kết nạp Đảng.

b. Nội dung:

– Bước 1: Tổ công đoàn các đơn vị tiến hành họp để lấy ý kiến xét kết nạp Đảng cho Công Đoàn viên ưu tú tại đơn vị.

– Bước 2: BCH Công Đoàn trường tiến hành họp lấy ý kiến, biểu quyết và ra nghị quyết xét kết nạp Đảng dựa trên biên bản và lý lịch của Đoàn viên ưu tú được giới thiệu

– Bước 3: Công Đoàn trường gửi Nghị quyết xét kết nạp Đảng về cho các Chi bộ Đảng.

c. Lưu đồ:

3. Quy trình ra nghị quyết xét chuyển Đảng chính thức cho Đảng viên dự bị đang sinh hoạt Công Đoàn

a. Mục đich: BCH Công Đoàn trường ra nghị quyết để Đảng viên dự bị được xét Chuyển Đảng chính thức (đối với Đảng viên dự bị đang đang sinh hoạt Công Đoàn tại trường)

b. Nội dung

– Bước 1: Chi bộ Đảng gửi công văn đề nghị Công Đoàn trường nhận xét quá trình rèn luyện và ra nghị quyết xét chuyển Đảng chính thức cho Đảng viên dự bị.

– Bước 2: Tổ công đoàn đơn vị có Đảng viên dự bị cần lấy ý kiến tiến hành họp để lấy ý kiến xét chuyển Đảng chính thức cho Đảng viên dự bị.

– Bước 3: Công Đoàn trường tiến hành họp Ban chấp hành lấy ý kiến, biểu quyết và ra nghị quyết chuyển Đảng chính thức cho Đảng viên dự bị dựa trên biên bản và lý lịch của Đoàn viên ưu tú được giới thiệu.

– Bước 4: Công Đoàn trường gửi Nghị quyết xét chuyển Đảng chính thức cho Đảng viên dự bị về cho các Chi bộ Đảng.

QUY TRÌNH THÀNH LẬP TỔ CÔNG ĐOÀN TRỰC THUỘC

Quy trình thành lập tổ công đoàn trực thuộc

a. Căn cứ: Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Hướng dẫn số 703/HD-TLĐ ngày 06/05/2009, hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

b. Mục đích: Việc thành lập và mở rộng tổ chức công đoàn giúp cho người lao động kịp thời nắm bắt các thông tin, thời sự, chính trị, xã hội, thực hiện triển khai các nghị quyết, chính sách, các hoạt động đến đoàn viên nhanh chóng.

c. Nội dung:

– Bước 1: Đơn vị tổ chức họp ghi biên bản, bầu tổ trưởng và tổ phó công đoàn.

– Bước 2: Đơn vị điền vào mẫu đơn xin thành lập Tổ công đoàn đơn vị và nộp tại Văn Phòng Công đoàn.

– Bước 3: Văn Phòng Công đoàn  trình BCH CĐ họp thống nhất và trình Chủ Tịch Công đoàn ra quyết định thành lập Tổ công đoàn trực thuộc.

– Bước 4: Văn Phòng Công đoàn  thông báo Quyết định thành lập tổ công đoàn đến Tổ công đoàn các đơn vị.

d. Danh sách biểu mẫu đính kèm:

– Mẫu 3:

e. Lưu đồ:

QUY TRÌNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

Quy trình tổ chức đại hội công đoàn cơ sở

a. Căn cứ: Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Hướng dẫn số 703/HD-TLĐ ngày 06/05/2009, hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

b. Mục đích: Đại Hội là cơ quan lãnh đạo cao nhất của công đoàn mỗi cấp, là dịp sinh hoạt chính trị dân chủ, rộng rãi của cán bộ, đoàn viên công đoàn nhằm xem xét, thảo luận, đánh giá hoạt động công đoàn các cấp mình trong nhiệm kỳ qua, từ đó định ra phương hướng, nhiệm kỳ của nhiệm kỳ tiếp theo. Đồng thời thống nhất ý chí, hành động, đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện tốt những nhiệm vụ mà Đại Hội đã đặt ra.

c. Nội dung:

– Bước 1: Tổng hợp danh sách đại biểu, in ấn Thư triệu tập gửi đến Tổ Công đoàn các đơn vị về thời gian, ngày tháng, địa điểm tổ chức Đại Hội.

– Bước 2: Gửi thư mời đến các cấp lãnh đạo chính quyền, lãnh đạo công đoàn cấp trên đến tham dự Đại Hội.

– Bước 3: Tổ chức chương trình Đại Hội gồm:

 • Chào cờ.
 • Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
 • Bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu (nếu là đại hội đại biểu).
 • Diễn văn khai mạc.
 • Thông qua chương trình, quy chế làm việc của đại hội.
 • Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ và phương hướng nhiệm kỳ tới.
 • Báo cáo kiểm điểm kết quả hoạt động của Ban Chấp hành đương nhiệm (nếu có báo cáo riêng).
 • Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu (nếu là đại hội đại biểu).
 • Đại biểu thảo luận báo cáo, phương hướng của công đoàn cấp mình và báo cáo của công đoàn cấp trên (nếu có).
 • Phát biểu của đại biểu công đoàn cấp trên, đại diện cấp ủy đảng, chính quyền, chuyên môn.
 • Thảo luận đề án nhân sự ban chấp hành công đoàn khóa mới và chuẩn bị nhân sự bầu cử ban chấp hành, bầu cử đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên (nếu có).
 • Bầu ban bầu cử.
 • Tiến hành bầu cử, công bố các kết quả bầu cử.
 • Ban chấp hành mới ra mắt đại hội.
 • Thông qua nghị quyết đại hội.
 • Diễn văn bế mạc.
 • Bế mạc (chào cờ).

d. Danh sách biểu mẫu đính kèm:

– Mẫu :

e. Lưu đồ:

QUY TRÌNH QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG TỔ CÔNG ĐOÀN ĐƠN VỊ

1. Quy trình tổ chức hoạt động

a. Căn cứ: Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Hướng dẫn số 703/HD-TLĐ ngày 06/05/2009, hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

b. Mục đích: tạo điều kiện thuận lợi để tổ công đoàn các đơn vị tham gia vào các hoạt động chung của BCH Công đoàn. Đảm bảo tính thống nhất giữa Công Đoàn trường và Tổ công đoàn các đơn vị.

c. Nội dung:

– Bước 1: Các ban chuyên môn xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động năm học trình BCH CĐ.

– Bước 2: BCH CĐ tổ chức họp thống nhất chương trình hoạt động năm học.

– Bước 3: Chủ tịch CĐ trình BGH phê duyệt kinh phí các chương trình hoạt động của năm học.

– Bước 4: Các Ban chuyên môn thực hiện triển khai các chương trình hoạt động đã được phê duyệt.

d. Danh sách biểu mẫu đính kèm:

– Mẫu :

e. Lưu đồ:

2. Quy trình xét thi đua, khen thưởng

a. Căn cứ: Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Hướng dẫn số 703/HD-TLĐ ngày 06/05/2009, hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

b. Mục đích: nhằm động viên kịp thời người lao động đạt thành tích suất sắc trong công tác và các hoạt động phong trào của đơn vị.

c. Nội dung:

– Bước 1: Tổ công đoàn lập danh sách đề nghị khen thưởng nộp tại Văn Phòng Công đoàn.

– Bước 2: Văn Phòng Công đoàn  trình BCH CĐ họp xét, Chủ Tịch Công đoàn ra quyết định khen thưởng các tập thể và cá nhân đã đạt thành tích.

– Bước 3: Văn Phòng Công đoàn  thông báo Quyết định khen thưởng các tập thể và cá nhân đến Tổ công đoàn các đơn vị.

– Bước 4: BCH CĐ tổ chức lễ trao giấy khen và phần thưởng cho các đơn vị và cá nhân.

d. Danh sách biểu mẫu đính kèm:

– Mẫu :

e. Lưu đồ:

QUY TRÌNH QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN