Quy Trình, Biểu Mẫu QLKH

A. Đề Tài Cấp ĐHQG – Loại A, B, Song Phương

1. Dành cho chủ nhiệm đề tài

1.1 Đăng kí đề tài
1.2 Báo Cáo Giữa Kỳ (Báo Cáo Năm Thứ 1)
1.3 Báo Cáo Tổng kết
1.4 Giai Hạn - Thay Đổi Kinh Phí - Đăng Kí Kết Quả
1.5 Thanh Quyết Toán Giữa Kỳ Và Cuối Kỳ

Đề tài trước năm 2013

Đề tài từ năm 2013

Bảng quyết toán kinh phí NCKH từ 2013

Mẫu mục 2: HĐ thuê khoán chuyên môn, nghiệm thu, thanh lý

Mẫu mục 6: Bảng thanh toán thù lao cung cấp thông tin

Mẫu mục 9: 

BB họp hội đồng tư vấn đánh giá nhiệm vụ cấp cơ sở

Nhận xét phản biện tư vấn đánh giá nhiệm vụ cấp cơ sở

Bảng thanh toán thù lai hội đồng tư vấn đánh giá nhiệm vụ cấp cơ sở

Mẫu mục 10 – Hội thảo

2. Dành cho Đơn Vị
3. Dành cho Phòng QLKH

B. Đề Tài Cấp ĐHQG – Loại C

1. Dành cho chủ nhiệm đề tài

1.1 Đăng kí đề tài

1.2. Báo cáo tiến độ 6 tháng

1.3 Báo cáo giữa kỳ

Đề tài trước năm 2013

Đề tài từ năm 2013

Trang bìa

Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện đề tài KH&CN

Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện đề tài KH&CN

1.4 Báo Cáo Tổng Kết
1.5 Giai Hạn - Thay Đổi Kinh Phí - Đăng Kí Kết Quả
1.6 Thanh Quyết Toán Giữa Kỳ Và Cuối Kỳ

 

2. Dành cho Đơn Vị

Dành Cho DV

3. Dành cho Phòng QLKH

Dành Cho P.QLKH

Quy trình đè tài cấp DHQG – loại C

C. Đề Tài Nafosted

1. Khoa Học Tự Nhiên
2. Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn

Quy trình đề tài Nafosted

D. Đề Tài Hợp tác KCKH Nguồn Kinh Phí Nước Ngoài

Đề Tài Hợp Tác KCKH Nguồn Kinh Phí Nước Ngoài

E. Đề Tài Cấp Bộ, Sở KCKH

Đề Tài Cấp Bộ, Sở KCKH

F. Đề Tài Cấp Cơ Sở

1. Dành cho CNDT

1.1 Đăng kí đề tài
1.2 Báo Cáo Tiền Đô 6 Tháng
1.3 Báo Cáo Tổng Kết
1.4 Giai Hạn - Thay Đổi Kinh Phí - Đăng Ký Kết Quả
1.5 Thanh Quyết Toán Giữa Kỳ Và Cuối Kỳ

2. Dành cho Đơn Vị

Dành Cho đơn vị

3. Dành cho Phòng QLKH

Dành Cho P.QLKH

Quy trình Đề tài cáp Cơ sở

G. Đề Tài Sinh Viên

1. Dành cho chủ nhiệm đề tài (Sinh viên và Giáo viên hướng dẫn)

1.1 Đăng Ký Đề Tài
1.2 Nghiệm Thu Đề Tài
1.3 Biểu Mẫu Khác

2. Cho Khoa và Bộ Môn 

2.1 Đăng Ký Đề Tài
2.2 Nghiệm Thu Đề Tài

3. Dành cho Phòng QLKH

Dành Cho P.QLKH

Quy trình đề tài sinh viên

H. Dự Án FIRST

1. Giai đoạn 1
  • Đơn đăng ký đề xuất tài trợ
2. Giai đoạn 2
3. Giai đoạn 3

I. Hội Nghị Quốc Tế

Hội Nghị QT

J. Tổ chức Hội thảo cấp trường

Tổ chức hội thảo cấp trường

K. Tổ Chức Sự Kiện KHCN (Triễn Lãm, Hội Chợ KHCN…)

Tổ sự kiện KHCN

L. Tổng Hợp và Kế Hoạch Dự Kiến HNHT Thường Niên

Tổng Hợp Và Kế Hoạch Dự Kiến HNHT Thường Niên

M. Quản Lý Công Bố KH, Tính Khối Lượng NCKH

Quản Lý Công Bố KH, Tính Khối Lượng NCKH

N. Xét Khen Thưởng Đăng Vượt Bài Báo

Xét Khen Thưởng Đăng Vượt Bào Báo

O. Sỡ Hữu Trí Tuệ

Sỡ Hữu Trí Tuệ

P. Thẩm Định Ấn Phẩm

Thẩm Định Ấn Phẩm

Q. Dự Toán Kinh Phí

Dự Toán Kinh Phí

R. Báo Cáo Thống Kê Dự Liệu NCKH

Báo cáo

S. Cơ Sở Tra Cứu Dữ Liệu

Cơ sở tra cứu dữ liệu

Quy trình

  • Tiến hành khảo sát nhu cầu các đơn vị, liên hệ các nhà cung cấp vào cuối năm

Biểu mẫu

T. Hội Đồng KH_ĐT

Hội đồng KH_ĐT

Quy trình

  • Tiến hành theo chỉ đạo của BGH

Biểu mẫu

U. Đăng Ký PTN Trong Điểm

Đăng Ký PTN Trong Điểm

V. Giải Thưởng (SV, Tạ Quang Bửu, Cấp Sở …) 

Giải Thưởng