Biểu mẫu 20

(Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, và công văn số 4320/BGDĐT-KHTC ngày 20/9/2018 về việc hướng dẫn thực hiện báo cáo quy chế công khai năm học 2017-2018)

THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của

Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM, năm học 2017 – 2018

A. Bậc đại học

 1. Ngành Công nghệ Sinh học
 2. Ngành Công nghệ Thông tin
 3. Ngành Khoa học dữ liệu
 4. Ngành Công nghệ Thực phẩm
 5. Ngành Ngôn ngữ anh
 6. Ngành Kỹ thuật Điện tử truyền thông
 7. Ngành Hóa sinh
 8. Ngành Kỹ thuật Điều khiển tự động hóa
 9. Ngành Kỹ thuật Không gian
 10. Ngành Kỹ thuật Môi trường
 11. Ngành Kỹ thuật hóa học
 12. Ngành Kỹ thuật Xây dựng
 13. Ngành Kỹ thuật Y sinh
 14. Ngành Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng
 15. Ngành Quản lý Nguồn lợi Thủy sản
 16. Ngành Quản trị Kinh doanh
 17. Ngành Tài chính Ngân hàng
 18. Ngành Tài chính Quản trị rủi ro

B. Bậc Thạc sĩ và Tiến sĩ