BIỂU MẪU 20

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của Trường Đại học Quốc tế, năm học 2017-2018

 

STT Nội dung Tổng số Chức danh Trình độ đào tạo Hạng chức danh nghề nghiệp
Giáo sư Phó Giáo sư Tiến sĩ Thạc sĩ Đại học Cao đẳng Trình độ khác Hạng III Hạng II Hạng I
1 Tổng số 168 3 21 76 68 140 5 23
1 Giảng viên cơ hữu theo ngành
a Khối ngành I
b Khối ngành II
c Khối ngành III
Quản trị kinh doanh 37 1 13 23 35 2 1
Tài chính Ngân hàng 11 1 5 5 9 1
d Khối ngành IV
Công nghệ sinh học 10 4 4 2 6 4
Hóa sinh 9 2 7 7 2
đ Khối ngành V
Toán ứng dụng 9 2 4 3 3 6
Công nghệ thông tin 13 1 7 5 12 1
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 14 1 7 6 12 1 1
Logistics
Điện tử viễn thông 11 1 7 3 10 1
Tự động hóa
Kỹ thuật y sinh 9 1 6 2 8 1
Kỹ thuật không gian 3 1 2 2 1
Kỹ thuật môi trường 5 5 5
Công nghệ thực phẩm 6 1 5 5 1
Kỹ thuật xây dựng 9 4 2 3 5 4
Nguồn lợi thủy sản 4 2 2 4
e Khối ngành VI
g Khối ngành VII
Ngôn ngữ Anh 17 1 16 2 15
2 Giảng viên cơ hữu môn chung 1 1 1