Phát triển nội dung giảng dạy về các lĩnh vực có ảnh hưởng đến môi trường sống. Tăng cường hiểu biết, kinh nghiệm, thái độ và kỹ năng của sinh viên theo hướng phát triển bền vững. Phối hợp với các đối tác trong việc cải thiện ô nhiễm môi trường, thích nghi với biến đổi khí hậu trong vùng. Lồng ghép nội dung phát triển bền vững vào chương trình giảng dạy ở bậc đào tạo và đào tạo phát triển cộng đồng. Phối hợp và thực hiện các nghiên cứu về các đề tài liên quan đến đào tạo đại học và sau đại học.Tăng cường hợp tác về phát triển giáo dục bền vững với các tổ chức trong và ngoài nước .

Liên hệ
Phòng O2 – 605, Trường Đại học Quốc tế

Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM

Điện thoại: (028) 37244270 – số máy lẻ: 3959

Fax: (028) 37244271

Website: http://rcesouthernvn-vi.hcmiu.edu.vn/

Họ và tên Vị trí E-mail
Phạm Thị Hoa Giám đốc pthoa@hcmiu.edu.vn
Hồ Phước Thạnh Chuyên viên
hpthanh@hcmiu.edu.vn