HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ
GS.TS. Lê Văn Cảnh Trường Đại học Quốc tế
GS.TS. Phạm Văn Hùng Trường Đại học Quốc tế
GS.TS. Phạm Hữu Anh Ngọc Trường Đại học Quốc tế
PGS.TS. Lê Văn Thăng Trường Đại học Quốc tế
PGS.TS. Đinh Đức Anh Vũ Trường Đại học Quốc tế
PGS.TS. Nguyễn Văn Hợp Trường Đại học Quốc tế
PGS.TS. Nguyễn Văn Sinh Trường Đại học Quốc tế
PGS.TS. Nguyễn Văn Phương Trường Đại học Quốc tế
PGS.TS. Nguyễn Bình Dương Trường Đại học Quốc tế