Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, và công văn số 4320/BGDĐT-KHTC ngày 20/9/2018 về việc hướng dẫn thực hiện báo cáo quy chế công khai năm học 2017-2018, Trường Đại học Quốc tế xin báo cáo thực hiện quy chế công khai như sau:

1. Về nội dung công khai.

a) Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:

  • Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu theo biểu mẫu 20.
  • Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2017-2018 biểu mẫu 21.

b) Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:

  • Về cơ sở vật chất: Công khai diện tích sàn xây dựng phục vụ trực tiếp cho quá trình đào tạo theo biểu mẫu 19

2. Về hình thức công khai.

Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM thực hiện công khai trên trang thông tin điện tử www.hcmiu.edu.vn và công khai tại trường trên các bảng thông báo. BIỂU TỔNG HỢP