1. Kế hoạch và Phương pháp khảo sát:

 • Công tác khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp được nhà trường thực hiện định kỳ hàng năm bằng nhiều phương pháp khác nhau (khảo sát online bằng google form, khảo sát qua email, khảo sát qua điện thoại, qua facebook…), trong đó các phương pháp khảo sát qua điện thoại và facebook được sử dụng chủ yếu. Việc khảo sát này do các Khoa/BM thực hiện cùng với sự phối hợp từ các phòng ban có liên quan (Phòng Đào tạo Đại học, Phòng Công tác Sinh viên, Phòng Bảo đảm Chất lượng Giáo dục).
 • Nội dung khảo sát bao gồm các nội dung: thông tin cá nhân (họ tên, ngành, khoa, niên khóa và năm tốt nghiệp, số điện thoại, email); thông tin việc làm (tên công ty, địa chỉ công ty, khu vực làm việc); thông tin học nâng cao (sau đại học, văn bằng 2…).

2. Kết quả Khảo sát

 • Kết quả khảo sát năm 2017 (Khảo sát Sinh viên tốt nghiệp năm 2016)
  • Danh sách sinh viên tốt nghiệp năm 2016 được khảo sát (file đính kèm)
  • Tổng hợp kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp 2016 (FIle đính kèm)
 •  Kết quả khảo sát năm 2018 (Khảo sát Sinh viên tốt nghiệp năm 2017)
  • Danh sách sinh viên tốt nghiệp năm 2017 được khảo sát (FIle đính kèm)
  • Tổng hợp kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp 2017 (FIle đính kèm)