Hướng dẫn tổ chức hoạt động kỉ niệm và một số nội dung về nghi lễ, khánh tiết

Một số điểm cần lưu ý khi tổ chức hoạt động kỷ niệm, nghi lễ, khánh tiết căn cứ vào Hướng dẫn số 178/HD-VHCS ngày 25/3/2019 của Cục Văn hóa Cơ sở thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch