GIỚI THIỆU CHUNG

Khoa Kỹ thuật và Quản lý Công nghiệp (IEM) được thành lập với mong muốn thu hút, đào tạo sinh viên và chuẩn bị cho họ trở thành những nhà cán bộ kỹ thuật và nhà quản lý trong các lĩnh vực Quản lý Sản xuất, Hậu cần, Chuỗi Cung ứng, và các ngành Dịch vụ. Với 2 bộ môn Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp (ISE) và Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng (LSCM), Khoa cung cấp cho sinh viên 7 chương trình đào tạo nhằm đáp ứng được nhu cầu của Việt Nam trong việc phát triển công nghiệp, nghiên cứu, giáo dục và kinh doanh.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU

1. Tối ưu hóa trong sản xuất và chuỗi cung ứng

  • Ra quyết định đa mục tiêu (Multi Criteria Decision Making): Thiết lập và giải các bài toán Ra quyết định đa mục tiêu và đa tiêu chuẩn với nhiều ứng dụng trong quản lý.
  • Điều độ tối ưu (Optimization for Scheduling and Sequencing): Thiết lập và giải các bài toán điều độ cho các hệ thống sản xuất và dịch vụ.
  • Quy hoạch toán học và Vận trù học (Operations Research): áp dụng quy hoạch nguyên, quy hoạch tuyến tính và phi tuyến tính (Linear and Nonlinear programming), phân tích hàm lồi và độ lồi tổng quát, phân tích không trơn (Nonsmooth analysis), các bài toán bất đẳng thức biến thiên và điểm cân bằng để xây dựng mô hình và giải các bài toán vận tải, bài toán thiết kế chuỗi cung ứng, bài toán tối ưu hóa mạng lưới cung ứng …
  • Mô phỏng và mô hình hóa (Simulation): sử dụng kỹ thuật mô phỏng rời rạc, tích hợp kỹ thuật mô phỏng và kỹ thuật tối ưu hóa nhằm giải quyết các vấn đề trong tồn đọng trong hệ thống sản xuất, giao thông, dịch vụ, …
  • Giải thuật tìm kiếm tối ưu (Local Search Optimization): Nghiên cứu các giải thuật hiện đại như Giải thuật di truyền (Genetic Algorithms), Giải thuật tìm kiếm vùng cấm (Tabu Search Algorithms), Giải thuật mô phỏng quá trình tôi (Simulated Annealing Algorithms), Giải thuật đàn kiến (Ant Colony Algorithms) … và áp dụng trong các bài toán tối ưu sản xuất và dịch vụ.

2. Công nghệ thông minh trong quản lý sản xuất, thương mại điện tử, chuỗi cung ứng đông lạnh

  • Học máy (Machine Learning) và Trí tuệ nhân tạo (AI) để tự động hóa quy trình lập kế hoạch và hỗ trợ ra quyết định.
  • Internet Vạn Vật (IoT) giúp kết nối và tự động hóa các quy trình trong chuỗi giá trị.

3. Đào tạo doanh nghiệp và chuyển giao công nghệ

  • Cung cấp các khóa nghiệp vụ ngắn hạn về quản lý nhà kho, sản xuất tinh gọn, v.v.
  • Cung cấp các nghiên cứu thị trường liên quan đến chuỗi cung ứng.
  • Chuyển giao các sản phẩm gia công máy.

 

LIÊN HỆ

Khoa Kỹ thuật và Quản lý Công nghiệp
Phòng O2 – 602
Điện thoại: (84 – 28) 37244270 – số máy lẻ: 3327, 3982
Email: ise@hcmiu.edu.vn
Website: http://iem.hcmiu.edu.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/school.of.iem