Thông báo về việc lấy ý kiến của sinh viên về dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi)

Thực hiện Công văn số 64/ĐHQG-CTSV ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Thanh tra Pháp chế thông báo về việc triển khai lấy ý kiến của sinh viên về dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi).

Sinh viên, cựu sinh viên xem dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) tại file đính kèm. đặc biệt chú ý đến nội dung các Chương V, VI và IX có liên quan trực tiếp đến người học

Sau đó truy cập đường link: http://moet.gov.vn/van-ban/vbdt/pages/gop-y-luat-gd-sua-doi.aspx để góp ý dự thảo qua form Góp ý trên hệ thống trực tuyến của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tải Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi)

Trân trọng./.