Thông báo về việc sử dụng hóa đơn điện tử

ĐAI HỌC QUỐC GIA TP.HCM                                                                                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ                                                                                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 113 /TB-ĐHQT-KHTC                                                                                                         Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11 năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v Sử dụng Hóa đơn điện tử.

Kính gửi: – Quý phụ huynh;

                            – Học viên sau đại học;

                     – Các em sinh viên.

 

  • Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ;
  • Căn cứ Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2018.

Trường đại học Quốc tế kính thông báo đến Quý phụ huynh, học viên sau đại học, các em sinh viên:

  • Kể từ ngày 01/12/2018, Trường sử dụng song song hai hình thức hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử cho đến hết ngày 31/10/2020.
  • Kể từ ngày 01/11/2020, Trường chỉ sử dụng một hình thức hóa đơn duy nhất là Hóa đơn điện tử.

Quý phụ huynh, học viên sau đại học và các em sinh viên vui lòng kiểm tra hóa đơn học phí điện tử theo Hướng dẫn đính kèm tại đây

Quý phụ huynh, học viên sau đại học và các em sinh viên hoàn toàn yên tâm về tính hợp pháp của hóa đơn điện tử vì hóa đơn của Trường có chữ ký điện tử đã được đăng ký hợp pháp với các cơ quan có thẩm quyền, đồng thời được thông báo phát hành với cơ quan thuế theo đúng với quy trình.

Trân trọng.

Nơi nhận:                                                                                    TL. HIỆU TRƯỞNG                                                                       

– Như kính gửi;                                                                       TRƯỞNG PHÒNG KHTC

– Lưu văn thư, P.KHTC.                                                                        (đã ký)

                                                                                 Phan Thị Thùy Linh