Thông tin thời gian Hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ – Nghiên cứu sinh Nông Thị Như Mai

Thông tin thời gian Hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ – Nghiên cứu sinh Nông Thị Như Mai

Nghiên cứu sinh: Nông Thị Như Mai

Cán bộ hướng dẫn: PGS. TS Hồ Thanh Phong

Luận án: A multiple criteria supplier selection model for Vietnamese textile and apparel companies.

Thời gian: 09:00 ngày 29 tháng 6 năm 2020

Địa điểm: phòng B.402 – 234 Pasteur, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh