ĐIỂM CHUẨN XÉT TUYỂN THEO PHƯƠNG XÉT TUYỂN KẾT HỢP GIỮA KẾT QUẢ HỌC TẬP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (THPT) VÀ KẾT QUẢ KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021 (PHƯƠNG THỨC 4)

Để biết thông tin chi tiết, xin quý vị vui lòng bấm vào đây