Hội nghị Hội thảo 2018

TT Hội nghị/Hội thảo Lĩnh vực Thời gian tổ chức Cơ quan chủ trì Quy mô
A. Hội nghị trong nước
1 Global Navigation Satellite System Vật lý 12/1/2018 Trường Đại học Quốc tế 20
2 Trao đổi hợp tác giữa Trường Đại học Quốc tế và Viện Nghiên cứu Hải quân Hoa Kỳ Đa ngành 13/03/2018 Trường Đại học Quốc tế 30
3 Nâng cao kỹ năng viết đề cương và công bố quốc tế tại Trường đại học Quốc tế Đa ngành 12/10/2018 Trường Đại học Quốc tế 50
4 Food science research Công nghệ Thực phẩm 13/12/2018 Trường Đại học Quốc tế 30
5 AI – Artificial Intelligence Điện tử Viễn thông 13-14/12/2018 Trường Đại học Quốc tế 50
B. Hội nghị Quốc tế
1 The 7th International Conference in Vietnam on the Development of Biomedical Engineering.
THEME: “Translational Health Science and Technology for Developing Countries.”
Kỹ thuật Y Sinh 27-29/06/2018 Trường Đại học Quốc tế 300
2 Hội nghị quốc tế về Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng – International congress on Logistics and SCM Systems Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp 29/07/2018 – 01/08/2018 Trường Đại học Quốc tế 141
3 Hội thảo quốc tế về nghiên cứu và hợp tác đào tạo Khoa học Sinh học Công nghệ Sinh học 26-27/11/2018 Trường Đại học Quốc tế 100