Thông báo cung cấp thông tin chuyển khoản qua ATM

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ                                                                                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH                                                                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                                                                                                                     Thành phố, Hồ Chí Minh, ngày   31  tháng  10    năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v: Cung cấp thông tin chuyển khoản qua ATM

                   Kính gửi: Các em sinh viên, học viên.

        Hiện nay, Phòng Kế hoạch Tài chính có nhận được một số khoản tiền đóng học phí qua máy ATM vào tài khoản của nhà trường nhưng còn thiếu thông tin về tên, mã số sinh viên, học phí học kỳ.

          Các em sinh viên, học viên đóng học phí qua hình thức ATM vui lòng liên hệ P.KHTC gấp để cung cấp thông tin đầy đủ giúp phòng có thể theo dõi tình hình đóng học phí của các em được chính xác, kịp thời.

 

Trân trọng.

                                                                                                        

                                                                                TRƯỞNG PHÒNG KHTC

                                                                                          (Đã ký)

                                                                                      Phan Thị Thùy Linh