Thông báo phát học bổng cho sinh viên

Căn cứ Quyết định số 521, 522 /ĐHQT-QĐ-ĐT ngày 06/8/2018. của Hiệu trưởng trường Đại học Quốc tế V/v: Công nhận danh sách sinh viên được nhận:

–         Học bổng tuyển sinh học kỳ II/2017-2018 và Học bổng khuyến khích học kỳ II/2017-2018

Phòng KHTC thông báo đến các em sinh viên (danh sách đính kèm) đến nhận tiền học bổng như sau :

Thời gian : Từ ngày 22/8/2017  đến ngày 30/9/2018  trong giờ hành chính

 Địa điểm : Phòng O2.701 – Phòng Kế hoạch Tài chính

Khi đến nhận tiền học bổng  các em xuất trình thẻ sinh viên hoặc CMND, Passport