Thông báo về việc nhận tiền học bổng tuyển sinh, học bổng khuyến khích học tập học kỳ 3 năm học 2017-2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Số:  04  /TB-ĐHQT-KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ chí Minh, ngày 28  tháng 01   năm 2019

Căn cứ quyết định số: 04/ĐHQT-QĐ-ĐTĐH, ngày 04 tháng 01 năm 2019 về việc công nhận danh sách sinh viên được nhận học bổng tuyển sinh, học bổng khuyến khích học tập học kỳ 3 năm học 2017-2018;

Phòng KHTC thông báo đến các em sinh viên có trong danh sách nhận học bổng tuyển sinh, học bổng khuyến khích học tập như sau:

  • Trường thực hiện chi tiền học bổng tuyển sinh, học bổng khuyến khích thông qua chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng các em đã cung cấp cho phòng Công tác Sinh viên.(Danh sách xem trên website trường và Edusoft web)
  • Trường hợp sinh viên chưa cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, sinh viên vui lòng liên hệ với phòng Công tác Sinh viên.

Mọi thông tin chi tiết, các em vui lòng liên hệ:

  • Phòng Kế hoạch Tài chính – Phòng O2.701 – Trường ĐH Quốc tế, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức.
  • Điện thoại: 028 – 3724 4270 – Số máy lẻ: 3837 hoặc 3420.

Trân trọng kính chào./.

Để xem danh sách xin vui lòng bấm vào đây

 

Nơi nhận:

– Các sinh viên;

– Phòng CTSV, ĐTĐH (để biết)

– Lưu văn thư, phòng KHTC

KT.Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính

Phó trưởng phòng

 

Lê Đặng Thùy Trang