Danh mục nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ Tiềm năng NCCB của Trường Đại học Quốc tế được Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) tài trợ thực hiện từ năm 2020

Phòng Quản lý Khoa học trân trọng thông báo Danh mục nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ Tiềm năng NCCB của Trường Đại học Quốc tế được Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) tài trợ thực hiện từ năm 2020

Chi tiết vui lòng xem tại đây

Trân trọng