Hội thảo chuyên đề “Những thách thức của Khoa học máy tính trong mô hình hóa hình học”

Người trình bày: Giáo sư Marc Daniel, giáo sư chuyên ngành Khoa học Máy tính tại Trường Đại học Aix-Marseille, Cộng hòa Pháp

Thời gian: 10:00 sáng, thứ hai ngày 10/12/2018

Địa điểm: phòng A1.309

Đối tượng tham dự: Chuyên đề “Những thách thức của Khoa học máy tính trong mô hình hóa hình học” (Computer Science chanllenges in Geometric modeling) dành cho tất cả các đối tượng thuộc các Khoa/Bộ môn chuyên ngành kỹ thuật và toán.

Nội dung bài trình bày:

Geometric modeling is an important field of research since all the manufactured objects, medical applications, animation movies, earth modeling, object reconstructions …. are based on geometric modeling. It uses mathematical theories and tools, but this research is clearly part of computer science. Moreover, the advances in geometric modeling lead to a need of results belonging to different fields of research in computer science.

The goal of this talk is, through many examples, to emphasize the challenges in geometric modeling and to analyze the connections they have with different aspects in computer science research. No background in geometric modeling is required to understand this talk.

All audiences with majors in information technology, mathematics, and other majors in technology are welcome to follow the talk.