So sánh và toàn văn nội dung về Luật Giáo dục đại học sửa đổi năm 2018

Ngày 19/11/2018, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học số 34/2018/QH14. Luật này sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2019.

Nhằm mục đích tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động, người học tại Trường Đại học Quốc tế Đại học Quốc gia, Phòng Thanh tra Pháp chế Trường Đại học Quốc tế tiến hành đăng tải toàn văn nội dung Văn bản hợp nhất 42/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Giáo dục đại học do Văn phòng Quốc hội ban hành, đồng thời giới thiệu văn bản so sánh nội dung giữa Luật Giáo dục đại học 2012 và Luật Giáo dục đại học sửa đổi năm 2018.

Vui lòng tham khảo file đính kèm:

  1. File Văn bản hợp nhất Luật giáo đục đại học năm 2012 được sửa đổi, bổ sung năm 2018
  2. File so sánh nội dung giữa Luật Giáo dục đại học 2012 và Luật Giáo dục đại học sửa đổi năm 2018

Phòng Thanh tra Pháp chế