Thông báo đăng ký đề tài Nghiên cứu Ứng dụng năm 2019 của Quỹ Nafosted

Phòng Quản lý Khoa học trân trọng thông báo đến Quý Thầy Cô đăng ký đề tài Nghiên cứu Ứng dụng năm 2019 theo Thông tư số 15/2016/TT-BKHCN ngày 30/6/2016 của Bộ KH&CN do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia quản lý.
– Thời hạn nộp hồ sơ: Quý Thầy Cô quan tâm, vui lòng nộp hai (02) bản cứng theo biểu mẫu của Quỹ Nafosted về Phòng QLKH trước 16g00, thứ Sáu, ngày 4/10/2019.  
Thông tin chi tiết, Quý Thầy Cô tham khảo tại đây