Thông báo đề xuất Đề án khung nhiệm vụ KH&CN Quỹ gen cấp Bộ, Tỉnh giai đoạn 2021 – 2025

Phòng QLKH trân trọng thông báo đến Quý Thầy Cô chương trình nhiệm vụ KH&CN về Quỹ gen cấp bộ, cấp tỉnh trong giai đoạn 2021 – 2025 của Bộ KH&CN.

Quý Thầy Cô quan tâm vui lòng gửi hồ sơ về Phòng QLKH trước thứ Tư, ngày 08/4/2020.

Thông tin chi tiết tham khảo tại đây.