Thông báo nhận tiền học bổng khuyến khích học kỳ I năm 2018-2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Số: 28/TB-ĐHQT-KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ chí Minh, ngày 13 tháng 12 năm 2018

 

THÔNG BÁO

(Vv Nhận tiền học bổng khuyến khích học tập học kỳ I, năm học 2018-2019)

 

Căn cứ vào quyết định số: 827/QĐ-ĐHQT-ĐTĐH ngày 26/10/2018 về việc công nhận danh sách sinh viên nhận được học bổng khuyến khích học tập học kỳ I, năm học 2018- 2019 (danh sách đính kèm);

Phòng KHTC thông báo đến các em sinh viên có trong danh sách nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ I, năm học 2018-2019 như sau:

  • Trường thực hiện chi tiền học bổng khuyến khích học tập học kỳ I, năm học 2018-2019 thông qua chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng các em đã cung cấp cho phòng Công tác Sinh viên.
  • Trường hợp sinh viên chưa cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, sinh viên vui lòng liên hệ với phòng Công tác Sinh viên.

Mọi thông tin chi tiết, các em vui lòng liên hệ:

  • Phòng Kế hoạch Tài chính – Phòng O2.701 – Trường ĐH Quốc tế, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức
  • Điện thoại: 028 – 3724 4270 – Số máy lẻ: 3837 hoặc 3420.

Trân trọng kính chào./.

 

Nơi nhận:

– Các sinh viên;

– Phòng CTSV, ĐTĐH (để biết)

– Lưu văn thư, phòng KHTC

KT.Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính

Phó trưởng phòng

 

(Đã ký)

 

 

Lê Đặng Thùy Trang