THÔNG BÁO V/v đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở dành cho sinh viên và học viên cao học năm 2019

Căn cứ Quyết định 395/QĐ-ĐHQT về việc ban hành Quy định tổ chức thực hiện và quản lý đề tài KH&CN cấp Cơ sở dành cho sinh viên (SV) và học viên cao học (HVCH) năm 2019 của Trường Đại học Quốc tế;

 Căn cứ phê duyệt của Ban Giám hiệu về kế hoạch thông báo đăng ký đề tài KH&CN cấp Cơ sở dành cho sinh viên và học viên cao học năm 2019 theo tờ trình ngày 10/9/2019; 
 Phòng Quản lý Khoa học trân trọng thông báo đến Quý đơn vị về kế hoạch đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở dành cho sinh viên và học viên cao học năm 2019 như sau:
I. Đối tượng:
– Chủ nhiệm đề tài (CNĐT) đang theo học chương trình Đại học hoặc Sau Đại học của Nhà trường, có hướng nghiên cứu cùng với hướng của chương trình đào tạo và có điểm trung bình học tập từ 7.0 trở lên đối với khối ngành thuộc chuẩn đạt AUN và từ 7.5 trở lên với các ngành còn lại.
– Có sự đồng ý của Giảng viên hướng dẫn (GVHD).
– Ưu tiên cho CNĐT là sinh viên năm thứ hai, năm thứ ba và HVCH năm thứ nhất.
II. Kinh phí – Thời gian thực hiện:
Thời gian thực hiện tối đa 12 tháng và quy mô kinh phí tối đa 7 triệu đồng thực hiện theo quy chế tự chủ.
III. Sản phẩm Khoa học:
Có ít nhất 01 (một) công bố khoa học được báo cáo tại Hội nghị Khoa học Sinh viên cấp trường trở lên.
IV. Thời gian đăng ký:
1. Sinh viên và học viên cao học nộp hồ sơ đăng ký về Khoa/ Bộ môn/ Trung tâm trước 16h00 Thứ Sáu ngày 20/09/2019 gồm:
+ Thuyết minh đề cương
+ Dự toán kinh phí
2. Đơn vị gửi công văn danh sách các đề tài tham gia xét duyệt (Mẫu S7 và S8) về Phòng QLKH trước 16h00 Thứ Sáu ngày 27/09/2019.
Phòng QLKH kính đề nghị Quý đơn vị thông báo rộng rãi đến các giảng viên hướng dẫn sinh viên và học viên cao học tham gia đăng ký đề tài.
Nhằm đảm bảo đúng kế hoạch, Phòng QLKH kính đề nghị Quý đơn vị lưu ý hỗ trợ thực hiện theo nội dung kế hoạch đính kèm.
Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây
Chuyên viên liên hệ: Nguyễn Lê Khánh Linh.
Điện thoại: (028) 3724 4270, ext: 3338.