Thông báo về việc thu thêm tiền lệ phí đầu năm khóa 2018

Phòng KHTC thông báo đến các em sinh viên Khóa 2018 (danh sách đính kèm) đến nộp bổ sung tiền lệ phí đầu năm còn thiếu.

Địa điểm : Phòng O2.701 – Phòng Kế họach Tài chính

Trân trọng.