a. Thông tin chất lượng đào tạo thực tế của Trường Đại học Quốc tế:

  • Thông tin chất lượng đào tạo thực tế của trường đại học Quốc tế năm học 2020-2021 theo biểu mẫu 17
  • Thông tin chất lượng đào tạo thực tế của trường đại học Quốc tế năm học 2020-2021 theo biểu mẫu 18

b. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu: biểu mẫu 20

c. Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2020-2021: biểu mẫu 21

d. Công khai thông tin và các điều kiện bảo đảm chất lượng của trường đối tác: file đính kèm

e. Kế hoạch tổ chức đào tạo, Quyết định mở ngành/ Quyết định giao nghiêm vụ đào tạo cho Khoa/ bộ môn; danh sách sinh viên/ học viên nhập học và tốt nghiệp (xem chi tiết tại Website của từng Khoa/ Bộ môn)