Danh mục đề tài NCCB trong KHTN&KT được Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ năm 2018 – đợt 2

Phòng Quản lý Khoa học trân trọng thông báo đến Quý Thầy Cô “Danh mục đề tài NCCB trong KHTN&KT được Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ năm 2018 – đợt 2″ theo Quyết định số 211/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 25/12/2018 của Hội đồng Quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia. Dự kiến Quỹ sẽ tiến hành ký hợp đồng thực hiện trong tháng 04/2019.
Xem danh sách các đề tài đã được phê duyệt tại đây.