Phòng có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong kế hoạch đào tạo ngắn hạn và dài hạn của nhà trường. Tổ chức chỉ đạo thực hiện, kiểm tra và giám sát toàn bộ công tác giảng dạy và học tập trong trường, các hệ đào tạo chính quy đại học và sau đại học. Nghiên cứu đề xuất về mục tiêu đào tạo, các hệ đào tạo, cơ cấu ngành nghề, quy mô và phương thức đào tạo, cũng như việc phát triển cơ sở vật chất cần thiết phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập.

Bên cạnh đó, phòng có nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị trong trường tổ chức lịch giảng dạy, đăng ký kiểm tra, thi và đánh giá kết quả học tập. Cùng với việc theo dõi kiểm tra việc thực hiện qui chế giảng dạy, học tập, kịp thời đề xuất những vấn đề cần thiết, phóng còn tập hợp, thống kê, xử lý và lưu trữ các thông tin về học vụ do các khoa cung cấp, cũng như xây dựng và hướng dẫn các khoa lập các biểu mẫu thống kê quản lý học vụ thống nhất trong toàn trường.

Liên hệ 
Phòng O2 – 708, Trường Đại học Quốc tế
Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 37244270 – số máy lẻ: 3777, 3229
Fax: (028) 37244271

Email: pdtdh@hcmiu.edu.vn

Website: https://ouaa.hcmiu.edu.vn

Email tư vấn tuyển sinh đại học: dhqt.tvts@hcmiu.edu.vn

Nhân sự:

Họ và tên Chức vụ Email
Huỳnh Khả Trưởng phòng hktu@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Thị Việt Phó Trưởng phòng ntvtu@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Thanh Tâm Phó Trưởng phòng nttam@hcmiu.edu.vn
Lưu Thị Hạnh Chuyên viên hanhlt@hcmiu.edu.vn
Trần Lê Nguyễn Chuyên viên tlnguyen@hcmiu.edu.vn
Thái Thị Như Quỳnh Chuyên viên ttnquynh@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Phi Viễn Chuyên viên npvien@hcmiu.edu.vn
Võ Thanh Minh Chuyên viên vtminh@hcmiu.edu.vn
Trần Minh Thiện Tâm Chuyên viên tmttam@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Thị Yến Tuyết Chuyên viên ntytuyet@hcmiu.edu.vn
Hoàng Thị Mai Dung Chuyên viên htmdung@hcmiu.edu.vn
Thái Trung Tín Chuyên viên tttin@hcmiu.edu.vn
Dương Thị Phụng Các Chuyên viên dtpcac@hcmiu.edu.vn
Trần Đào Hoài Nam Chuyên viên tdhnam@hcmiu.edu.vn
Hà Mạnh Hùng Tổ trưởng hmhung@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Phương Khánh Trâm Chuyên viên npktram@hcmiu.edu.vn
Trần Minh Trang Chuyên viên tmtrang@hcmiu.edu.vn
Lê Thị Thanh Tâm Chuyên viên ltttam@hcmiu.edu.vn