Phòng có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong kế hoạch đào tạo ngắn hạn và dài hạn của nhà trường. Tổ chức chỉ đạo thực hiện, kiểm tra và giám sát toàn bộ công tác giảng dạy và học tập trong trường, các hệ đào tạo chính quy đại học và sau đại học. Nghiên cứu đề xuất về mục tiêu đào tạo, các hệ đào tạo, cơ cấu ngành nghề, quy mô và phương thức đào tạo, cũng như việc phát triển cơ sở vật chất cần thiết phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập.

Bên cạnh đó, phòng có nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị trong trường tổ chức lịch giảng dạy, đăng ký kiểm tra, thi và đánh giá kết quả học tập. Cùng với việc theo dõi kiểm tra việc thực hiện qui chế giảng dạy, học tập, kịp thời đề xuất những vấn đề cần thiết, phóng còn tập hợp, thống kê, xử lý và lưu trữ các thông tin về học vụ do các khoa cung cấp, cũng như xây dựng và hướng dẫn các khoa lập các biểu mẫu thống kê quản lý học vụ thống nhất trong toàn trường.

Liên hệ 
Phòng O2 – 708, Trường Đại học Quốc tế
Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Điện thoại: (028) 37244270 – số máy lẻ: 3221, 3321, 3229, 3885
Fax: (028) 37244271

Email tư vấn tuyển sinh đại học 2019: dhqt.tvts@hcmiu.edu.vn

Nhân sự:

Họ và tên Chức vụ
Hà Việt Uyên Synh Trưởng phòng
Đào Anh Thư Phó Trưởng phòng
Lưu Thị Hạnh Chuyên viên
Trần Lê Nguyễn Chuyên viên
Thái Thị Như Quỳnh Chuyên viên
Nguyễn Phi Viễn Chuyên viên
Đoàn Thị Thu Thảo Chuyên viên
Võ Thanh Minh Chuyên viên
Trần Minh Thiện Tâm Chuyên viên
Nguyễn Thị Yến Tuyết Chuyên viên
Hoàng Thị Mai Dung Chuyên viên