Chức năng

 • Tư vấn, tham mưu cho Ban Giám hiệu về chiến lược, các kế hoạch cải tiến hoạt động bảo đảm chất lượng;
 • Quản lý, điều hành các hoạt động bảo đảm chất lượng trong toàn trường.

Nhiệm vụ

 1. Xây dựng và ban hành Chiến lược phát triển, kế hoạch dài hạn, trung hạn, kế hoạch hàng năm về hoạt động kiểm định và bảo đảm chất lượng giáo dục của nhà trường;
 2. Xây dựng và trình Ban Giám hiệu ký ban hành các văn bản quy định và hướng dẫn toàn bộ hoạt động bảo đảm chất lượng bên trong nhà trường;
 3. Chủ trì, phối hợp với các Phòng, Khoa, Bộ môn trực thuộc trường để xây dựng cơ chế, thực hiện thu thập, lưu trữ thông tin liên quan đến công tác bảo đảm chất lượng;
 4. Thực hiện Tự đánh giá các hoạt động bảo đảm chất lượng của nhà trường theo các Bộ tiêu chuẩn đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục có uy tín;
 5. Báo cáo Ban Giám hiệu kết quả thực hiện các hoạt động bảo đảm chất lượng của nhà trường;
 6. Tư vấn, theo dõi và kiểm tra việc tổ chức thực hiện các hoạt động bảo đảm chất lượng tại tất cả các đơn vị trực thuộc trường;
 7. Là bộ phận thường trực của Hội đồng Tự đánh giá và là đơn vị chủ trì đón tiếp các đoàn đánh giá và kiểm định theo kế hoạch chiến lược của nhà trường;
 8. Tổ chức các hội nghị/hội thảo, các khoá tập huấn cho cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên trong toàn trường về công tác bảo đảm chất lượng, Tự đánh giá và đánh giá ngoài;
 9. Tham gia các đoàn đánh giá ngoài theo kế hoạch của nhà trường;
 10. Phối hợp với các đơn vị xây dựng và phổ biến văn hóa chất lượng trong toàn trường.

Liên hệ
Phòng O2 – 611, Trường Đại học Quốc tế
Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Điện thoại: (028) 37244270 – số máy lẻ: 3227
Fax: (028) 37244271
Website: http://qlcl.hcmiu.edu.vn

Nhân sự:

Họ và tên Chức vụ Địa chỉ e-mail
Huỳnh Khả Trưởng phòng hktu@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Thị Thu Thảo Phó Trưởng phòng thaontt@hcmiu.edu.vn
Đinh Quang Khải Chuyên viên dqkhai@hcmiu.edu.vn
Lê Thúy Hằng Chuyên viên lthang@hcmiu.edu.vn
Trần Thị Ngọc Quý Chuyên viên ttnquy@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Bảo Khanh Chuyên viên nbkhanh@hcmiu.edu.vn
Trần Ngọc Ngân Chuyên viên tnngan@hcmiu.edu.vn