Phòng Thanh tra Pháp chế được thành lập tháng 10/2018, có chức năng, nhiệm vụ:

– Công tác thanh tra: Tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện đúng công tác thanh tra, kiểm tra trong phạm vi quản lý của Hiệu trưởng nhằm đảm bảo việc thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục và chính sách, pháp luật liên quan. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ được giao đối với tổ chức, đơn vị và cá nhân thuộc quyền quản lý của Hiệu trưởng; Giúp Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; Giúp Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Giúp Hiệu trưởng kiểm tra và đôn đốc công tác xử lý sau thanh tra, sau giải quyết khiếu nại, tố cáo và sau khi thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật; Thực hiện nhiệm vụ xác minh thông tin, tính hợp pháp của văn bằng, chứng chỉ do Nhà trường cấp theo quy định.

– Công tác pháp chế: Chủ trì, phối hợp với các bộ phận liên quan tư vấn, giúp Hiệu trưởng về những vấn đề pháp lý; bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà trường, của đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người học; Giúp Hiệu trưởng chuẩn bị ý kiến góp ý cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, đơn vị gửi lấy ý kiến; kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật; kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung các chính sách và quy định của Nhà nước về giáo dục; Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với văn bản do các đơn vị khác trong Trường soạn thảo trước khi trình Hiệu trưởng ký ban hành; Chủ trì hoặc tham gia tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động và người học; Phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức pháp luật trong Trường; Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Hiệu trưởng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước; văn bản quản lý, chỉ đạo, điều hành của Nhà trường và của đơn vị; kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả và xử lý các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế trong hoạt động của Nhà trường và đơn vị.

 

Liên hệ
Phòng O2 – 710, Trường Đại học Quốc tế
Khu phố 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, TP. HCM
Điện thoại: (028) 37244270 – số máy lẻ: 3212, 3213
Fax: (028) 37244271
Email: ttpc@hcmiu.edu.vn

Họ và tên Chức vụ Địa chỉ e-mail
Trần Thị Duy Bình Chuyên viên ttdbinh@hcmiu.edu.vn
Lê Quỳnh Như Chuyên viên lqnhu@hcmiu.edu.vn
Trần Hồng Nhật Chuyên viên thnhat@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Thị Lệ My Chuyên viên ntlmy@hcmiu.edu.vn
Lê Ngô Như Thủy  Chuyên viên lnnthuy@hcmiu.edu.vn