Tham mưu, đề xuất hỗ trợ Hiệu trưởng thực hiện quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản của trường; thực hiện quản lý, giám sát các hoạt động xây dựng dự án đã được Ban Giám Hiệu phê duyệt; triển khai các dự án đầu tư xây dựng; kiểm tra chất lượng thi công, xác nhận khối lượng hoàn thành, các khối lượng phát sinh và làm các thủ tục thanh toán.

Room O2 – 702
Telephone: (84-28) 37244270 – Ext: 3348
Fax: (84-28) 37244271

Nhân sự

Họ và tên Chức vụ Địa chỉ e-mail
Hồ Minh Quế Chuyên viên hmque@hcmiu.edu.vn
Lê Hữu Huy Chuyên viên lhhuy@hcmiu.edu.vn
Trần Thị Tưởng Diễm Chuyên viên tttdiem@hcmiu.edu.vn