1. Tham mưu, đề xuất Hiệu trưởng thực hiện chức năng chủ đầu tư xây dựng quản lý và sử dụng các nguồn vốn được giao để tổ chức quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng; sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất và cảnh quan của nhà trường từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư cho đến khi kết thúc xây dựng đưa công trình, hạng mục công trình của dự án vào khai thác sử dụng theo đúng quy định hiện hành.
  2. Tham mưu, đề xuất Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản lý Quỹ phát triển Trường Đại học Quốc tế: tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn vốn phát triển từ trường Đại học Quốc tế, từ Quỹ phát triển Đại học Quốc gia và từ tài trợ và đóng góp tự nguyện của xã hội, các tổ chức và các cá nhân trong và ngoài nước nhằm mục đích hỗ trợ cán bộ, giảng viên, sinh viên của Trường Đại học Quốc tế trong các hoạt động giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và đầu tư phát triển cơ sở vật chất của trường.
  3. Thực hiện các chức năng khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

 

Room A1 – 613
Telephone: (84-28) 37244270 – Ext: 3899
Fax: (84-28) 37244271

Nhân sự

Họ và tên Chức vụ Địa chỉ e-mail
Phạm Thị Hương Mai Trưởng phòng
pthmai@hcmiu.edu.vn
Lê Hữu Huy Chuyên viên lhhuy@hcmiu.edu.vn
Trần Thị Tưởng Diễm Chuyên viên tttdiem@hcmiu.edu.vn
Trần Thảo Nguyên Chuyên viên ttnguyen@hcmiu.edu.vn