Tham mưu cho Hiệu trưởng về các công tác quản lý đào tạo và bồi dưỡng sau đại học thuộc trách nhiệm và thẩm quyền.

Họ và tên Chức vụ E-mail
Lê Đình Minh Trí Trưởng phòng ldmtri@hcmiu.edu.vn
Huỳnh Ngọc Phượng Phó Trưởng phòng hnphuong@hcmiu.edu.vn
Lại Trần Thanh Sơn Chuyên viên lttson@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Hồng Minh Chuyên viên nhminh@hcmiu.edu.vn
Lê Mộng Linh Chuyên viên lmlinh@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Thị Thanh Chuyên viên ntthanh@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Quốc Đức Chuyên viên nqduc@hcmiu.edu.vn

Contact:

Room O2 – 609, Trường Đại học Quốc tế
Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Telephone: (84)-28-37244270. Ext: 3120
Fax: (84-28) 37244271

Website: oga.hcmiu.edu.vn