Phòng có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong công tác xây dựng và quản lý kế hoạch về tài chính của trường, theo dõi giám sát và kiểm tra việc thu chi, sử dụng tài chính, kế hoạch tài chính và các lĩnh vực khác có liên quan đến công tác kế hoạch tài chính trong toàn trường.

Tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý, tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả theo đúng nguyên tắc quản lý tài chính của nhà nước toàn bộ các nguồn kinh phí: kinh phí ngân sách nhà nước cấp, kinh phí từ hoạt động sự nghiệp thu và các nguồn kinh phí khác.

Liên hệ
Phòng O2 – 701, Trường Đại học Quốc tế
Khu phố 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, TP. HCM
Điện thoại: (028) 37244270 – số máy lẻ: 3420, 3837
Fax: (028) 37244271

Hotline:

1. 0768.519.023
2. 0768.519.030

Nhân sự:

Họ và tên Chức vụ Địa chỉ e-mail
Nguyễn Hùng Thái Trưởng phòng nhthai@hcmiu.edu.vn
Lê Đặng Thùy Trang Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Kế hoạch – Tài chính, phụ trách Kế toán ldttrang@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Thị Hoài Giang Chuyên viên nthgiang@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Thái Hậu Chuyên viên nthau@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Đình Thu Chuyên viên ndtha@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Mạnh Chuyên viên nmha@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Thị Thúy Hằng Chuyên viên ntthang@hcmiu.edu.vn
Trương Thùy Trang Chuyên viên tttrang@hcmiu.edu.vn
Lê Thị Thủy Chuyên viên ltthuy@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Thùy Dung Chuyên viên nthuydung@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Ngọc Thiên Thanh Chuyên viên nntthanh@hcmiu.edu.vn
Nguyen Thi Kim Dung Chuyên viên ntkdung@hcmiu.edu.vn
Nguyen Thi Hang Chuyên viên hangnt@hcmiu.edu.vn