Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý toàn bộ hoạt động khoa học và công nghệ của trường; các hoạt động dịch vụ, tư vấn khoa học; xây dựng kế hoạch, định hướng phát triển công tác nghiên cứu khoa học và kế hoạch hoạt động khoa học của trường ngắn hạn, trung hạn và dài hạn; tổ chức điều hành hoạt động khoa học và công nghệ theo trách nhiệm và thẩm quyền; tổ chức các hoạt động về sở hữu trí tuệ của nhà trường.

Liên hệ:

Phòng O2 – 705
Điện thoại: (84-28) 37244270. Số máy lẻ: 3338 – 3855 – 3959
Email: qlkh@hcmiu.edu.vn
Fax: (84-28) 37244271
Website: https://ord.hcmiu.edu.vn

Nhân sự:

Họ và tên Chức vụ E-mail
Phạm Văn Hùng Trưởng Phòng pvhung@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Ngọc Duy Phương Phó Trưởng Phòng nndphuong@hcmiu.edu.vn
Lê Quang Vinh Chuyên viên lqvinh@hcmiu.edu.vn
Phạm Thị Cát Tiên Chuyên viên ptctien@hcmiu.edu.vn
Trần Ngọc Diễm Châu Chuyên viên tndchau@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Lê Khánh Linh Chuyên viên nlklinh@hcmiu.edu.vn
Huỳnh Vĩnh Trường Chuyên viên hvtruong@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Thái Châu Chuyên viên ntchau@hcmiu.edu.vn