Liên hệ

Phòng O1 – 612, Trường Đại học Quốc tế
Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM

Điện thoại: (028) 37244270 – số máy lẻ: 3555;3246 Fax: (028) 37244271

Họ và tên Chức vụ Địa chỉ e-mail
Trần Thị Thanh Lịch Trưởng phòng tttlich@hcmiu.edu.vn
Huỳnh Duy Trúc Phó Trưởng Phòng hdtruc@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Thị Thục Quyên Chuyên viên nttquyen@hcmiu.edu.vn
Tạ Thị Thanh Lan Chuyên viên tttlan@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Thị Thu Trang Chuyên viên ntttrang@hcmiu.edu.vn
Trần Quốc Chuyên viên tqvu@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Hồ Đức Chuyên viên ducnh@hcmiu.edu.vn